<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10918592\x26blogName\x3dCOMICS+\x27N+STUFF\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://comicsplace.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://comicsplace.blogspot.com/\x26vt\x3d2922455908152231152', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Previous Posts

Archives

Favorite Links

COMICS 'N STUFF
Saturday, May 28, 2005

Craig Thompson wint stripprijs 2004

"Een deken van sneeuw" van de Amerikaan
Craig Thompson is door Vlaamse en
Nederlandse stripcritici met ruime
voorsprong uitgeroepen tot beste
alternatieve/literaire strip van 2004.

"Over de grenzen van de tijd" van
Abolin en Pont schoot de hoofdvogel af
in de categorie traditionele/populaire
strip 2004.

De prijzen werden voor de eerste keer
uitgereikt door veertien striprecen-
senten. De toptien van beide categorie-
en staan in juni uitgebreid vermeld in
"Stripjaar 2004" van stripjournalist
Geert De Weyer.

Bron : vrtnieuws.net